Muskarit

Muskarissa
 • kuunnellaan musiikkia
 • liikutaan ja leikitään musiikin mukaan
 • lauletaan ja soitetaan

 • Opetussuunnitelma

  Opetuksen tavoitteet
 • herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkiin sekä tarjota lapselle onnistumisen elämyksiä
 • musiikin tiedollisten ja taidollisten valmiuksien luominen ja kehittäminen
 • kehittää lapsen luovuutta ja ilmaisutaitoa
 • tukea lapsen sosiaalista, emotionaalista, kognitiivista ja motorista kehitystä
 • Musiikkileikkikoulussa lapset jaetaan ryhmiin iän perusteella.
 • 1-2 sekä 2-3 -vuotiaiden ryhmissä musisoidaan yhdessä aikuisen kanssa. Näissä ryhmissä keskeistä musisoinnin lomassa on lapsen ja aikuisen keskeinen vuorovaikutus ja hyvän olon luominen lapselle ja aikuiselle.
 • 3-4 ja 5-6 -vuotiaiden ryhmissä lapset käyvät itsenäisesti ja näissä ryhmissä painotetaan enemmän musiikin tiedollisten ja taidollisten valmiuksien harjoittelua leikin ja iloisen tekemisen avulla. Poikkeuksena näistä ryhmistä ovat erityisesti sisaruksille tarkoitetut ryhmät, joissa vanhempien toivotaan olevan mukana.

 • Opetuksen sisältö
 • musiikin elementit - rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri - opetuksen keskeisen sisällön elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia, musiikin kuunteluvalmiuksia ja äänenkäyttöä sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään

 • Työtavat
 • laulaminen
 • loruileminen
 • soittaminen
 • musiikin kuuntelu
 • tanssiminen ja musiikkiliikunta
 • rytmittely
 • rentoutuminen
 • musiikin integrointi muihin taiteen lajeihin
 • Musiikin varhaiskasvatus

  Yhteissoitto